Eurázsia szerepe a klasszikus geopolitikai elméletekben – Eurasia Center

Mahan geopolitikai nézete

gotu kola látomás

A geopolitika elmélete A hosszú út; antikommunista volt, de a liberalizmus még rosszabbnak bizonyult - A szélesebb közönség egyelőre nem sokat tud az Ön munkásságáról, beszélne egy keveset arról az intellektuális útról, amit az orosz közéletben bejárt? Tisztelettel, ez egy igen hosszú út.

A földrajz a történelem kulcsa Variációk geopolitikára Látás 0 4 hány dioptriában 2.

Először, korai fiatalkoromban mélyen megérintett és inspirált René Guénon és Julius Evola tradicionalizmusa. Elsőként ezt a tábort választottam - a szakrális tradíció oldalán, a modern és poszt-modern világ ellen.

Szilágyi István: Geopolitika címû könyvérõl

Ez a választás és annak minden következménye még mindig jelen van. Mahan geopolitikai nézete geopolitikai nézete kiállok azon spirituális és vallási értékek mellett, melyek a dekadens materialista és perverz kultúra ellen valók. Olvasóink ezeket választották még: Későbbi munkásságom is a tradicionalizmus filozófiája köré épült, azon alapult. Ugyanebben a szellemben később felfedeztem a konzervatív forradalom trendjét, annak újjáéledését a francia Alain de Benoist Új Jobboldal irányzatában, aki személyes barátommá vált és közvetlen is hatást gyakorolt rám.

Ugyanakkor érdekelt a Mahan geopolitikai nézete, felfedeztem Mackinder, Mahan, Spickman és Haushoffer klasszikus munkáit. Nagyon hasonló ideákat azonosítottam az as évek béli orosz eurázsianisták szövegeiben, akik egy új ideológiát próbáltak létrehozni a Mahan geopolitikai nézete, konzervativizmus, szlavofil koncepciók egybeépítésével, határozott elképzelésekkel a kortárs geopolitika Szavickij és strukturális nyelvészet Trubeckojjog Alexejevtörténettudomány G.

Így ez volt a 80'-as években általam kidolgozott neo-eurazsianizmus kezdőpontja, mikor az új világ jellegzetességei határozottabban láthatóvá váltak számomra.

A geopolitika elmélete

Később, a korai 90'-es években elkezdtem a kiterjesztett és részletesebben kidolgozott neo-eurazsianizmus Mahan geopolitikai nézete alkalmazni a jelen hazai és nemzetközi Mahan geopolitikai nézete politikai elemzéséhez. Így megalapítottam a geopolitika orosz iskoláját, ismertebbé tettem a főbb szövegeket és szerzőket, valamint új és eredeti koncepciókat.

Ugyanakkor lefektettem az alapjait egy tradicionalista gondolkodásmódnak, ami Guénon és Evola ideáit az orosz ortodox keresztény tradícióra alkalmazza. Szintén felfedeztem a történelmi értékeken alapuló orosz konzervatív forradalom mezejét. Miután a szovjet időszakban anti-kommunista voltam, ben változtattam nézeteimen, egy liberális felkelés kellős közepén, amit jóval rosszabbnak ítéltem a szocializmusnál.

Szilágyi István: Geopolitika címû könyvérõl - PDF Free Download

Mahan geopolitikai nézete az elemzésnek az eredménye volt az első komolyabb változás a világnézetemben: szakítottam az anti-kommunizmussal és inkább az anti-liberalizmusra koncentráltam, mivel a liberalizmus a legvégső megtestesülése annak a modernitásnak, amit mindig is abszolút gonosznak Guénon és Evola értelmezésében és legfőbb ellenségnek ítéltem.

Így a klasszikus jobboldali tradicionalizmustól elmozdultam a baloldali tradicionalizmus felé, amit nemzeti bolsevizmusnak neveztem. A gyakorlatban azonban ez nem volt se kommunizmus, se bolsevizmus. Annak a liberalizmusnak a teljes visszautasítása volt, ami a kommunistákkal és fasisztákkal vívott harcban végül a legkövetkezetesebb modern ideológiának bizonyult, a modernitás legbelső lényegének volt megfeleltethető.

Halmahera Jaya

A politikatörténetben bekövetkezett fordulat ben bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy a fasizmus és kommunizmus sokkal kevésbé volt modern, és több anti-modern kellékkel is rendelkezett.

Közel nyilvánvaló Mahan geopolitikai nézete ez a fasizmusra nézve, de kevésbé volt nyilvánvaló a kommunizmusra vonatkozóan. Mahan geopolitikai nézete javasoltam a marxizmus és szocializmus jobboldali olvasatát, és a baloldal vizsgálatát a tradicionalizmus szemszögéből.

Nem tudom koncentrálni a látásomat

A Mahan geopolitikai nézete fehérje orvosilag ennek a baloldali-jobboldali anti-liberális szintézisnek a felkutatásával telt. A kortárs politikában ez Borisz Jelcin politikájának teljes visszautasítását jelentette, valamint részvételemet a legkülönbözőbb jobboldali patrióta és baloldali ellenzéki csoportokban. Ez a nemzeti-bolsevista periódus től ig tartott.

Az alap elgondolás az volt, hogy a modern Nyugat abszolút középpontjában a liberalizmus áll jobboldali és baloldali egyidőben - jobboldali a gazdaságban, baloldali kulturális és szociális értelemben. Azonban, Oroszországban a liberalizmus valami formális, és nem pedig lényegi.

Ezért népszerűsítünk egy olyan radikális középet, ami nem a baloldal és jobboldal egyes elemeiből létrehozott mesterséges teremtmény, hanem sokkal inkább az orosz ortodox ideológián alapszik, ami egyáltalán nem liberális, nem kommunista és nem nacionalista. Az eurazsianizmus nem illeszkedik se a jobboldal, se a baloldal kontextusába. Seleznyevnek voltam tanácsadója, valamint az Állami Duma Geopolitikai Szakértői Bizottságának igazgatója voltam.

Mahan geopolitikai nézete, A földrajz a történelem kulcsa - Pangea

Ez volt a váltás a Jelcin féle nyugati liberalizmus-imitációból egy sokkal organikusabb orosz politikába. Ez volt a radikális közép és az eurazsianizmus ideje. Az Eurázsia Mozgalmat formálisan azok hálózata alkotta, akik elfogadták ugyanezt a politikai filozófiát. Később létrejöttek az Eurázsia Mozgalom külföldi ágai és a szervezet nemzetközivé vált. Putyinnal a nézőpontom asd-2f kezelés az emberek véleményét látás tól a radikális középtől a fősodor felé kezdett tolódni, és az orosz kormány részben elfogadta az eurázsiai ideákat.

Eddigi munkássága során 10 könyv, 64 könyvfejezet, tanulmány szerzõje. A fogalom használata idõközben általánosan elfogadottá vált geográfusok, történészek, természet- és társadalomtudósok mellett politikai és gazdasági elemzõk körében. Kezdetben a német Friedrich Ratzel és a svéd Rudolf Johan Kjellén nevével fémjelzett szociáldarwinista irányzat hegemóniája érvényesült. Az amerikai Alfred Thayer Mahan tengernagy ben megjelent könyve és a skót származású Sir John Halford Mackinder A földrajz, mint a történelem kulcsa címû elõadása már a napjainkban érvényesülõ és uralkodó geostratégiai irányzat színre lépését és térfoglalását jelentette.

Attól az időszaktól az orosz politikai berendezkedésben betöltött szerepem már nem egy extrémizmus volt, hanem egy elfogadható, orosz patrióta Mahan geopolitikai nézete. Ebben az időszakban lett végül kidolgozva a Negyedik Politikai Elmélet, folytatván a radikális közép és az eurazsianizmus ideáit. Itt történt egy második, jelentős változás az ideológiai fejlődésemben: a kommunizmus és nacionalizmus részleges - azok anti-liberális vonatkozásaiban - elfogadását követően eljutottam Mahan geopolitikai nézete a felismerésre, hogy túl kell haladni a politikai modernitás összes formáját - beleértve látásvesztés migrén után kommunizmust és fasizmust is.

A Negyedik Politikai Elmélet ehelyett egy a premodernitás premodern tradicionalizmus és posztmodernitás heideggeri egzisztencializmus és a Dasein politikai alanyként állítása közti szövetség.

  • Átlagos látás az embereknél
  • Látás lebeg kép
  • Eurázsia szerepe a klasszikus geopolitikai elméletekben – Eurasia Center

Eközben Putyint harmadszorra is újraválasztották, és ez volt az a pillanat, amikor végleg szakított a liberalizmussal. Most Putyin elfogadja az eurazsianizmust és radikális középet, napról napra közelebb jut ahhoz, amit Negyedik Politikai Elméletnek nevezhetünk.

Tehát jó irányba haladnak a dolgok. Ezzel egyidőben az a szerep, amit én a politikai rendszerben betöltök, szintén elmozdul - Putyin követőinek patrióta szélsőségétől a politikai fősodor szívébe.

Tehát Putyin politikai realizmusa találkozik a Negyedik Politikai Elmélettel, és egy továbbfejlesztett eurazsianizmussal. Jelenleg itt tartunk.

a látás gyorsan 25-re esik

Az eurazsianizmus a multipoláris világ elgondolásán alapszik, és az amerikai hegemónia folytatásaként fennálló egypólusú világrend teljes visszautasítását jelenti. Ennek a multipolarizmusnak az alapja nem a nemzetállam vagy egy ideológiai blokk, sokkal Mahan geopolitikai Mahan geopolitikai nézete a nagytér Grossrauma Mahan geopolitikai nézete civilizáció stratégiai egyesülése.

orrcseppek a látáshoz

Eurázsia a cári orosz birodalom vagy a Szovjetunió területe. Nagyobb Oroszországnak vagy Eurázsiának nevezzük, ami az amerikai hegemóniától független térség.

dioptriák kiválasztása a látáshoz

A borítóterv Ujvári Jenõ, a nyomdai elõkészítés Csernák Krisztina munkája. A sokszorosítást a Robinco Kft. Tartalomjegyzék Elõszó és alapfelvetések. A geopolitikai elemzés mint a térben jelentkezõ hatalom vizsgálata. Hogy ez a függetlenedési törekvés még egyértelműbbé vájon, egyesítenünk kell azokat a különböző országokat, melyek valójában egységes geopolitikai, gazdasági és társadalmi entitást alkotnak.

A multipoláris világkép elismeri a közös civilizációs alapokon nyugvó integrációt. Így eurázsiai civilizációról nem csak egy nagyobb Oroszország, szláv országok, vagy keresztény népek vonatkozásában beszélhetünk, de a török népek és Közép-Ázsia, Szibéria és a Kaukázus népeinek vonatkozásában is.

Olvasóink ezeket választották még:

Putyin külpolitikája a multipolaritás és eurázsiai integráció köré szerveződik, vagyis egy független pólus megalapítása felé. Mahan geopolitikai nézete az első válaszban is kifejtettem; Putyin politikai realizmusa és érzelmi Mahan geopolitikai nézete patriotizmusa mind közelebb és közelebb került az én geopolitikai és ideológiai pozíciómhoz. Támogatom Putyint, mert bevallottan támogatja ezeket a célokat és ideákat.

Mit gondol erről az Mahan geopolitikai nézete A hangsúly itt látásélesség 20 geopolitikai szón van. Azt jelenti, Putyin nem a szovjet ideológia tartalmait sajnálja, hanem az egyesített politikai tér összeomlását, ami a különböző történelemmel és kultúrával rendelkező népek civilizációs Mahan geopolitikai nézete egyesülését jelentette.

Bevezetés a geopolitikába A Nyugat Mahan geopolitikai nézete sem, vagy Mik a hyperopia és a myopia tünetei?